Rozrywka


OGŁOSZENIE
"Wyprawka Szkolna"
w roku szkolnym 2008/2009
Proszę o zgłaszanie się do kancelarii szkoły w celu pobrania wniosków do dofinansowania zakupu podręczników.
Dochód na członka rodziny uprawniający do zakupu książek nie może przekraczać
kwoty 351 zł. Wnioski należy składać do 12 września 2008 r.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w Lublinie
informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się dnia 1 września 2008 roku
o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Uroczystość poprzedzi Msza św.
w kościele p.w. Św. Agnieszki w Lublinie o godz. 8.15
Zapraszamy!!!


LISTY UCZNIÓW KLAS I
na rok szkolny 2008/2009 dostępne są
w SEKRETARIACIE SZKOŁY
Kalendarz szkolny 2007/08

Podręczniki 2008/09

Rozkład dzwonków

Szkoła bez przemocy


Uwaga! Uczniowie i rodzice klas VI - sprawdzianStrona główna
Samorząd
Grono pedagogiczne
Przyjaciele
Konkursy międzyszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia
Nasze prace
Współpraca z rodzicami
Historia szkoły
Wspomnień czar...
O patronie
Galeria
Rozrywka :)
Wywiady

» http://www.kuratorium.lublin.pl
» http://www.oke.krakow.pl
» http://www.um.lublin.pl

» http://www.men.gov.pl

» Blog klasy "0b"
» Blog Samorządu Uczniowskiego

     

> > > > >

Projekt zgłoszony do konkursu Szkoła bez przemocy

Charakterystyka problemów związanych z przemocą i agresją w szkole (specyfika, źródła, przejawy), którym ma przeciwdziałać zgłaszany Projekt

Szkoła nasza jest publiczną szkolą osiedlową, do której uczęszczają uczniowie w wieku 6-13 lat. Wywodzą się oni z rodzin o zróżnicowanym statusie zawodowym i ekonomicznym. Duża grupa wychowanków pochodzi z rodzin patologicznych, głównie dotkniętych problemem alkoholowym. Wielką zaletą szkoły w tej sytuacji jawi się jej kameralność. W roku bieżącym uczęszcza do niej 340 uczniów. Dzięki temu udaje się uniknąć anonimowości poszczególnych uczniów, a co za tym idzie- stosunkowo wcześnie zauważyć, rozpoznać i rozwiązać wiele problemów.

Formy agresji występujące w szkole.

Problemy wychowawcze występujące najwcześniej to: niewłaściwe zachowanie na lekcjach (przeszkadzanie), agresja wobec rówieśników (przeważnie słowna, choć zdarza się i fizyczna), próby wymuszania jednych uczniów wobec innych, agresywne wulgarne słownictwo, kradzieże. Nie notujemy wymuszeń, nagminnych wagarów. Wymienione formy przyjmują najczęściej następujące formy:
a) agresja słowna- dokuczanie, przezywanie, wulgarne słownictwo,
b) agresja fizyczna- popychanie, szturchanie, przewracanie, rzadziej bójki,
c) agresja psychiczna- podporządkowanie, izolowanie, wymuszanie posłuszeństwa.

Dotychczasowe działania.

1. Opracowanie Programu przeciw agresji i Szkolnego programu profilaktyki i wdrożenie ich do realizacji.
2. Opracowanie i wdrożenie Kontraktu z uczniem dotyczącego oceny z zachowania.
3. Współpraca Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną przy rozwiązywaniu problemów diagnozowania, kierowanie na różne formy terapii i zajęć warsztatowych indywidualnych i grupowych.
4. Współpraca z policją w zakresie profilaktyki: pogadanki, warsztaty na temat bezpiecznych zachowań.
5. Współpraca z innymi instytucjami: MOPR, Rada Osiedla, itp.
6. Oglądanie spektakli teatrów profilaktycznych na temat agresji dla klas młodszych i starszych.
7. Organizowanie Dni bez agresji w szkole przy współpracy Samorządu Szkolnego.
8. Organizowanie spotkań nauczycieli i pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w obrębie zespołów klasowych, konsultacje, dzielenie się doświadczeniem, opracowanie indywidualnych procedur postępowania wobec ucznia (głównie z ADHD).
9. Dyżury nauczycieli na przerwach, obserwowanie i monitorowanie zachowań uczniów w czasie zajęć.
10. Konsultacje nauczycieli i rodziców z pedagogiem szkolnym.
11. Stosowanie przepisów Kontraktu z uczniem.
12. Badanie potrzeb uczniów i organizowanie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o sygnalizowane w badaniach potrzeby.
13. Rady szkoleniowe dla nauczycieli na temat przeciwdziałania agresji; udział w zewnętrznych kursach i szkoleniach.
14. Spotkania z rodzicami poświęcone problematyce agresji prowadzone przez nauczycieli, pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, specjalistów z UMSC, KUL.
15. Opracowanie i przestrzeganie procedur rozwiązywania problemów zawartych w Statucie szkoły.

Data rozpoczęcia projektu

Wrzesień 2006. Projekt jest realizowany w sposób ciągły.

Inicjatorem udziału naszej szkoły w kampanii "Szkoła bez przemocy" jest dyrektor szkoły pan Jacek Misiuk. Powołał on trzyosobowy zespół odpowiedzialny za zaplanowanie zadań wstępnych do stworzenia projektu. Uznano, że Projekt powinni tworzyć nauczyciele różnych specjalności. Ostatecznie projekt współtworzyło osiem osób.

Zaangażowanie nasze szkoły w kampanię "Szkoła bez przemocy" spotkała się z dużym zrozumieniem społeczności szkolnej. Do przygotowania Projektu zgłosiło się ośmiu nauczycieli. Opracowano wstępną ankietę na potrzeby kampanii. Monitorowaniem zadań za przeprowadzenie audytu w szkole zajął się wicedyrektor. Za organizację i przeprowadzenie konkursu na logo na koszulce odpowiedzialność wzięli uczniowie z Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem. Zaplanowano i zorganizowano szkolenia dla nauczycieli. Przygotowaniem spektakli na temat agresji zajęli się opiekunowie Szkolnego Teatrzyku "Iskierki". Za realizację zadań wychowawczych w klasach odpowiedzialni są wszyscy wychowawcy klas.

Opis Projektu

Poprzez przemoc rozumiemy czyny bezprawne dokonane z użyciem fizycznego i psychicznego przymusu. To działania z wykorzystaniem fizycznej i/lub psychicznej przewagi, prowadzące do bezprawnego narzucenia komuś swojej władzy, panowania. Program Przeciw przemocy powinien opierać się na dwóch filarach - profilaktyce oraz zapobieganiu skutkom już zaistniałej przemocy. Realizowanie zadań profilaktycznych może przybierać różne formy. Jedną z nich jest podejmowanie działań mających na celu rozwijanie u dzieci ogólnych umiejętności psychologicznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem empatii, uczenie reagowania na zagrożenia, które pojawiają się w ich środowisku. Najważniejszą wartością, jaką pragniemy osiągnąć realizując poszczególne segmenty programu, jest - poczucie bezpieczeństwa. Należy je rozumieć jako niezbędny warunek umożliwiający dobrą jakość życia i rozwoju tak własnego, jak i innych. Celem programu jest uświadomienie uczniom wagi poczucia bezpieczeństwa dla każdego z nas. W wyniku proponowanych zadań pragniemy wzbudzić w uczniach potrzebę podejmowania działań zmierzających do wzmacniania poczucia bezpieczeństwa u siebie i innych. Wiedza na temat zagrożeń i umiejętność ich przeciwdziałaniu będzie w tym wypadku najważniejszym filarem nasze pracy. W konsekwencji powinno to ich uodpornić na pokusy, nauczyć postawy asertywnej wobec groźnych propozycji, zniwelować powstawanie lub wpłynąć na zmianę złych nawyków i przyzwyczajeń. Profilaktycznie - także nauczyć zajmująco i ciekawie spędzać wolny czas. Nadrzędnym celem programu jest promowanie bezpiecznego, wolnego od przemocy i zagrożeń stylu życia społeczności szkolnej. Chcemy, by poprzez uczniów program docierał także do rodziców, których wsparcie i współdziałanie jest niezbędne w kształtowaniu prawidłowych postaw u dzieci.

Cele ogólne:

1. Nabycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, głównie negatywnych.
2. Kształtowanie właściwego stosunku do własnych emocji.
3. Nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi.
4. Doskonalenie procesu komunikacji interpersonalnej uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, uczeń- rodzice.
5. Radzenie sobie w sytuacji zagrożenia.

Propozycja zajęć przeciwdziałających agresji dla klas I - III.

1. Rozpoznanie potrzeb wychowawczych uczniów.
- Badania ankietowe.
- Rozmowy z rodzicami.
- Wywiady środowiskowe.
2. Nauka zasad kulturalnego zachowania- zasady savoir- vivre, grzeczność na co dzień, radzenie sobie z własną i cudza agresją.
- Poznanie obowiązujących zasad właściwego zachowania.
- Tworzenie kodeksu zasad poprawnego zachowania w klasie.
- Rozpoznawanie uczuć, nazywanie ich.
- Ćwiczenie zachowań asertywnych.
- Organizowanie zajęć wyciszających, ćwiczących koncentrację.
- Zabawy integracyjne- "Mój głos w sprawie", "Okna".
3. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.
Zasady prawidłowej komunikacji. Nadawanie i odczytywanie komunikatów słownych. Kształtowanie prawidłowych kontaktów między dziećmi. Rozwiązywanie konfliktów.
- Zabawy "Mała konferencja", "Karta danych osobowych".
- Organizowanie zajęć integrujących grupę.
- Zabawy dramowe- odgrywanie ról.
- Nauka sposobów pokojowego rozwiązywania konfliktów: pogadanka, drama, dyskusja.
4. Praca nad budowaniem własnej wartości, dbałość o rozwój zainteresowań.
- Organizowanie zajęć, które pozwolą na poznanie indywidualnych możliwości, zdolności
i mocnych stron ucznia: zapewnienie udziału w pracy kół zainteresowań zgodnych
z potrzebami uczniów, organizowanie konkursów- polonistycznych, recytatorskich, ortograficznych, czytania ze zrozumieniem i innych, zapewnienie udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, aktywizacja uczniów poprzez prezentację ich osiągnięć w "Kąciku Małego Twórcy", "Galerii prac".
5. Organizowanie zajęć integracyjnych.
- Spotkania integracyjne klasy w szkole i w plenerze.
- Spotkania integracyjne z udziałem rodziców.
- Wycieczki.
- Uroczystości szkolne i pozaszkolne, zabawy, imprezy.
- Wspólne wyjścia do kina, teatru, filharmonii.
- Gry i zabawy integracyjne organizowane w klasach.
- Kultywowanie tradycji szkolnej obejmowania opieką uczniów klas młodszych przez uczniów klas starszych.
- Udział w akcjach charytatywnych na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, i pensjonariuszy DPS "Kalina".
6. Rozwiązywanie sytuacji problemowych na bieżąco.
Elementy programu "Bezpieczny dotyk".
- Współpraca z rodzicami- informowanie na bieżąco o sytuacjach problemowych.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
- Spotkania z psychologiem.
7. Opieka nauczycieli w trakcie zajęć i przerw.
- Dyżury nauczycieli w czasie przerw.
- Nie pozostawianie uczniów samych w klasach.
- Zapewnienie opieki w świetlicy przed i po lekcjach.
- Wspólne wyjścia na obiad.
8. Nagradzanie właściwych zachowań, karanie niewłaściwych.
- Stosowanie częste pochwał ustnych i pisemnych, konsekwentne dozowanie kar.
- Stosowanie różnych form oceniających np.: kolorowych nalepek na bieżąco oceniających zachowanie (codziennie).
- Wystawianie oceny ze sprawowania na podstawie ocen cząstkowych.
9. Współpraca z rodzicami.
- Udział rodziców w zajęciach otwartych.
- Spotkania integracyjne.
- Organizacja spotkań z psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
- Indywidualne spotkania i rozmowy z wychowawcą, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
- Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych.
10. Prezentacja spektakli Teatrzyku Szkolnego "Iskierki"
- "Szkolny program pod napięciem".
- "Czy radzisz sobie z przemocą w szkole".
- Dyskusja w klasach po prezentacji.

Propozycja zajęć przeciwdziałających agresji dla klas IV - VI.

1. Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie.
- Badania ankietowe.
- Rozmowy z rodzicami.
- Wywiady z poprzednim wychowawcą klasy.
- Spotkanie zespołu: wychowawca poprzedni, nauczyciel klasy IV, aktualny wychowawca: konsultacje, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń.
2. Organizowanie spotkań nauczycieli zespołu klasowego
z pedagogiem szkolnym, psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
- Opracowanie indywidualnych procedur wobec ucznia (np.: z ADHD).
- Wymiana poglądów, konsultacje.
3. Włączenie w plan pracy wychowawców i tematykę godzin wychowawczych treści mających na celu przeciwdziałanie agresji
a) Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych:
? komunikacja werbalna i niewerbalna,
? aktywne słuchanie,
? bariery komunikacyjne.
- Zajęcia warsztatowe: rozmowa, praca w grupach, dyskusja, techniki plastyczne, scenki, zabawy dydaktyczne np.: "Tajemnicze figury", "Zaszyfrowane wiadomości", "Pantomimiczna plotka".
- Wykład na temat aktywnego słuchania. Ćwiczenia w grupach 3-4 osobowych, wywiad, scenki ilustrujące użycie parafrazy, odzwierciedlania uczuć, dowartościowania, pojaśniania.
- Odgrywanie scenek ilustrujących podstawowe bariery komunikacyjne.
b) Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie:
? samopoznanie i poznanie innych (próba określenia cech własnej tożsamości) - moje wady i zalety, mój styl, moje potrzeby,
? budowanie postawy otwartości,
? tworzenie norm grupowych,
? ćwiczenie zachowań asertywnych.
- Tworzenie listy własnych cech: pozytywnych i negatywnych oraz neutralnych - techniki plastyczne, omówienie, zabawy typu "Lampa Aladyna", "Latawce", praca w grupach.
- Metoda niedokończonych zdań.
- Sformułowanie klasowego "kodeksu moralnego".
- Zajęcia "Mam prawo do …", "To mi przeszkadza".
c) Kształtowanie umiejętności różnicowania emocji:
? opanowanie i przezwyciężanie złości,
? dostrzeganie asertywnych uczuć i umiejętność ich nazywania,
? sposoby radzenia sobie ze strachem,
? nawiązanie nieagresywnych kontaktów.
- Wykorzystanie technik teatralnych.
- Odgrywanie scenek ilustrujących "złość", "wściekłość".
- Próba utworzenia definicji słowa "strach".
- Ćwiczenia i zabawy integracyjne uczące dzieci i bawienie się ze sobą, a nie współzawodnictwa: "Wstać- siadać", "Budowle z naszych ciał", "Mówiące dłonie", "Współpraca", "Przysuńmy się do siebie nawzajem" i inne.
d) Konstruktywne rozwiązywanie problemów:
? co to jest konflikt?
? sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów,
? doskonalenie umiejętności negocjacyjnych.
- Próba określenia pojęcia "konflikt".
- Dyskusja w dwóch grupach na dowolny temat.
- Wprowadzenie pojęć: negocjacja, mediacja, sąd.
e) Samodoskonalenie i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych:
? współprac uczniów, nauczycieli i rodziców.
- Zapoznanie z "Deklaracją Praw Dziecka"
- spotkanie z policjantem- pogadanka na temat przestrzegania podstawowych praw.
- Udział w akcjach niosących pomoc poszkodowanym- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcjach charytatywnych- Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Góra Grosza.
- Organizowanie opieki nad młodszymi kolegami, pomoc w nauce.
- Stała współpraca z Domem Dziecka w Woli Gałęzowskiej i DPS "Kalina": organizowanie pomocy materialnej, wspólny udział w uroczystościach, prezentacja spektakli.
4. Dbałość o rozwój zainteresowań uczniów. zachęcenie do brania udziału w imprezach sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Zwracanie uwagi na zasady fair- play.
- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o potrzeby uczniów.
- Zachęcenie do uczestnictwa w pracy kół.
- Wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
- Organizowanie przez szkołę imprez, zawodów i uroczystości- włączanie uczniów.
5. Obserwowanie i monitorowanie zachowań uczniów w czasie lekcji.
- Zwracanie uwagi na wszelkie przejawy agresji.
- Konsekwentne reagowanie.
- Bieżące informowanie pedagoga szkolnego.
6. Czynne dyżury nauczycieli podczas przerw.
- Dyżury podczas przerw oraz 15 minut przed pierwszą lekcją i 15 minut po ostatniej lekcji.
7. Przestrzeganie zasad wynikających z "kontraktu z uczniem dotyczącego oceny ze sprawowania".
- Bieżące wpisywanie punktów dodatnich za właściwe zachowanie i punktów ujemnych za niewłaściwe.- Wystawianie oceny ze sprawowania na podstawie punktacji.
- Promowanie zachowań pozytywnych.
8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych na bieżąco według ustalonych procedur.
9. Czynny udział w organizacji i przebiegu "Dni bez agresji". Współpraca Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli i rodziców.
- Spotkanie uczniów z policjantami z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Lublinie: prelekcja, prezentacja filmu- "Jak radzić sobie z agresją."
- Konkurs plastyczny na plakietkę z hasłem o przeciwdziałaniu agresji.
- Wspólne dyżury nauczycieli i przedstawicieli Samorządu Szkolnego na przerwach: wręczenie własnoręcznie wykonanych plakietek z hasłem, uczniom poprawnie zachowującym się w czasie przerwy.
- Gazetki na temat przeciwdziałania agresji.
10. Prezentacja spektakli Szkolnego Teatrzyku "Iskierki":
- "Szkolny Program pod napięciem",
- "Czy radzisz sobie z przemocą w szkole?".
- Dyskusje w klasach po prezentacji.

Propozycje zajęć dla nauczycieli.

1. Świadomość prawna nauczycieli w zakresie prawa rodzinnego, praw dziecka, postępowania w sprawach nieletnich. ( Prowadzący prelegent z Centrum Rozwoju Dziecka)
2. Praca wychowawcza w praktyce - rozpoznawanie problemów uczniów, wybór odpowiednich form pomocy, skuteczne dyscyplinowanie.(Prowadzący pracownik UMCS w Lublinie)
3. Skuteczne przeciwdziałanie agresji. (Prowadzący psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)
4. Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań u dzieci. (Prowadzący edukator UMCS, WODN)

Propozycje zajęć dla rodziców.

1. Skuteczne przeciwdziałanie agresji- dla rodziców z klas I-III i IV- VI. (Prowadzący psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)
2. Spektakle teatralne "Szkolny program pod napięciem", " Czy można sobie poradzić
z przemocą w szkole?" (Przygotowane przez Szkolny Teatrzyk "Iskierki")
3. Warsztaty "Szkoła dla rodziców"- doskonalenie umiejętności wychowawczych cykl 9- 12 spotkań (o ile będą chętni). (Prowadzący psycholodzy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

Wskazówki dla nauczycieli.

Pamiętajmy - "Agresja rodzi agresję". Aby jej uniknąć:
1. Szanujmy godność dziecka:
- nie krzyczmy, nie wpadajmy w złość
- nie wyśmiewajmy
- nie etykietujmy (w ten sposób możemy naznaczyć je na całe życie "alokacja")
- nie odpytujmy za karę
- uwzględniajmy słabości dziecka i warunki, w jakich się wychowuje
2. Starajmy się być wzorem do naśladowania:
- bądźmy otwarci i empatyczni w relacjach z uczniem
- bądźmy uczciwi i konsekwentni we wdrażaniu wartości
- bądźmy autentyczni (sami przestrzegajmy głoszonych wartości)
- bądźmy asertywni i uczmy podobnych zachowań swoich wychowanków
- dbajmy o swoje potrzeby, ale nie koncentrujmy się wyłącznie na swojej osobie
3. Zwracajmy uwagę na relacje wzajemne wśród uczniów:
- reagujmy na przejawy agresji (fizycznej czy słownej)
- konsekwentnie się im przeciwstawiajmy
- rzetelnie sprawujmy dyżury w czasie przerw (przemoc wśród uczniów najczęściej ma miejsce na przerwach oraz przed, albo po lekcjach)
- dostarczajmy pozytywnych wzorców
- dbajmy o bezpieczeństwo wychowanków
- nigdy nie bądźmy obojętni, zbyt ulegli lub zbyt rygorystyczni wobec swoich podopiecznych
4. Współpracujmy z rodzicami:
- zachęcajmy do uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach, imprezach, spotkaniach integracyjnych
- bądźmy w stałym kontakcie z rodzicami uczniów (szczególnie tych sprawiających problemy wychowawcze)
- mówmy prawdę o problemach dziecka, unikajmy jednak poniżających, ostrych uwag, bo to prowadzi do zerwania współpracy z domem rodzinnym
- rozmawiajmy szczerze, zachęcając do znalezienia wspólnego wyjścia z kryzysowej sytuacji.
Wskazane jest, by nauczyciel w swojej pracy wychowawczej starał się rozwiązywać problemy swoich wychowanków poprzez:
- wskazywanie pozytywnych lub negatywnych konsekwencji zachowania ucznia dla innych osób
- analizowanie sytuacji poprzez dziecka z pozycji biernego obserwatora i próby odpowiedzenia na pytanie: "co bym zrobił, gdybym na jego miejscu?"
- uczenie rozumienia innych poprzez rozpoznawanie uczuć przeżywanych przez siebie i inne osoby
- organizowanie zajęć w zespołach z powierzeniem funkcji kierowniczych dzieciom
- uaktywnienie pozytywnego myślenia o sobie i innych
- podnoszenie poczucia wartości dzieci
- uświadomienie mechanizmów powstawania konfliktów i wskazanie alternatywnych sposobów ich rozwiązywania.
Wobec wychowanków nauczyciel powinien stosować zasady:
- życzliwości, zaufania, zrozumienia
- indywidualizacji problemów.

Procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych.

1. Wychowawca rozmawia ze stronami konfliktu w celu wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zdarzenia. Konsultuje się również ze świadkami zdarzenia.
2. Rozmawia z ofiarą aktu przemocy okazując jej zrozumienie i informuje, jakie kroki będą podjęte w celu rozwiązania problemu.
3. Przeprowadza rozmowę interwencyjną ze sprawcą przemocy informując go o wyrządzonej szkodzie i konsekwencjach, jakie poniesie (wpisanie punktów karnych, obniżenie oceny).
4. Próbuje rozwiązać konflikt i doprowadzić do pogodzenia się stron uzyskując obietnicę zadośćuczynienia ze strony sprawcy.
5. O zaistniałej sytuacji podjętych działaniach informuje rodziców ofiary i sprawcy.
6. Wszystkie czynności dokumentuje odpowiednim wpisem do dziennika.
7. W przypadku powtarzających się lub szczególnie trudnych sytuacji konfliktowych wychowawca włącza do współpracy pedagoga szkolnego, dyrekcje szkoły, innych nauczycieli a czasem psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, policje lub Sąd dla Nieletnich.

Uwagi końcowe.

Projekt realizowany jest w naszej szkole w sposób ciągły. Podstawą do planowanych przez szkołę działań są funkcjonujące w szkole programy: "Program wychowawczy", "Szkolny Program Profilaktyki" i "Program przeciw agresji" wzbogacony o nowe pomysły związane z przystąpieniem do udziału w kampanii "Szkoła bez przemocy". Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do obniżenia poziomu agresji wśród uczniów tak jak to miało miejsce w latach poprzednich. Atutem nasze szkoły jest jej kameralność, każdy uczeń jest tu rozpoznawalny i znany nie tylko z nazwiska. Grono pedagogiczne jest nieliczne i zgrane ze sobą, a współpraca z rodzicami układa się dobrze. Dlatego w sytuacjach kryzysowych jest natychmiastowa reakcja nauczycieli, pedagoga i dyrekcji szkoły. Sprawdza się również system kar i nagród, który z jednej strony jest dyscyplinujący, ale z drugiej motywujący.