Rozrywka


OGŁOSZENIE
"Wyprawka Szkolna"
w roku szkolnym 2008/2009
Proszę o zgłaszanie się do kancelarii szkoły w celu pobrania wniosków do dofinansowania zakupu podręczników.
Dochód na członka rodziny uprawniający do zakupu książek nie może przekraczać
kwoty 351 zł. Wnioski należy składać do 12 września 2008 r.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w Lublinie
informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się dnia 1 września 2008 roku
o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Uroczystość poprzedzi Msza św.
w kościele p.w. Św. Agnieszki w Lublinie o godz. 8.15
Zapraszamy!!!


LISTY UCZNIÓW KLAS I
na rok szkolny 2008/2009 dostępne są
w SEKRETARIACIE SZKOŁY
Kalendarz szkolny 2007/08

Podręczniki 2008/09

Rozkład dzwonków

Szkoła bez przemocy


Uwaga! Uczniowie i rodzice klas VI - sprawdzianStrona główna
Samorząd
Grono pedagogiczne
Przyjaciele
Konkursy międzyszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia
Nasze prace
Współpraca z rodzicami
Historia szkoły
Wspomnień czar...
O patronie
Galeria
Rozrywka :)
Wywiady

» http://www.kuratorium.lublin.pl
» http://www.oke.krakow.pl
» http://www.um.lublin.pl

» http://www.men.gov.pl

» Blog klasy "0b"
» Blog Samorządu Uczniowskiego

     

> > > > >


Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb uczniów


1. Informacja ogólna

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (...) w szkołach publicznych uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.


2. Ważność opinii

W przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu opinia powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.


3. Procedura.

Rodzice/opiekunowie prawni/ ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie rodzice/opiekunowie/ mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, odpowiada Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektor szkoły).


4. Sposoby dostosowania warunków i formy sprawdzianu.

Uprawnieni uczniowie mogą skorzystać z pełnego dostosowania warunków egzaminacyjnych, tzn. zarówno dostosowanego arkusza egzaminacyjnego jak i przedłużenia czasu rozwiązywania zadań jak i innych dostosowań. Wydłużenie czasu pracy jest ściśle powiązane z koniecznością zorganizowania sprawdzianu w oddzielnej sali.

źródło: Biuletyn - Sprawdzian i Egzamin Gimnazjalny w 2008 r.

Szczegółowe informacje zawiera Informator o sprawdzianie w latach 2008 - 2009 dostępny na stronie: www.oke.krakow.pl